Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van [Heart for Health ICT ("[Heart for Health]”) en de hierop beschikbaar gestelde informatie (de "Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die Heart for Health aan de website en de daarop gepubliceerde informatie besteedt, staat Heart for Health niet in voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de website en de daarop gepubliceerde informatie. De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

De informatie op deze website kan op ieder moment zonder nadere aankondiging door Heart for Health worden gewijzigd.

Heart for Health is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van de aanwezigheid van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie op deze website, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Heart for Health.

Heart for Health is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen of voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de daarin en daarop opgenomen informatie bij Heart for Health. Hieronder zijn nadrukkelijk begrepen alle rechten op de op de website opgenomen en afgebeelde handelsnamen, woord- en beeldmerken en logo's van Heart for Health. Bovenstaande geldt niet voor de op de website opgenomen en afgebeelde handelsnamen, woord- en beeldmerken en logo’s van de instellingen en klinieken die samenwerken met MedicalPortal 2.0.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Neem de proef op de som!

Wij sturen u graag vrijblijvend meer informatie. Of vraag de online demo aan, en oordeel zelf.

Uw gegevens

Neem contact met mij op voor:

Bedankt voor uw aanvraag

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.